Book a Free Consultation

Let’s get started.

Request a free consultation
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

';

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੱਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹਾਂ ਜੋ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

Request a free consultation - PUNJABI INDIA
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

ਤੁਹਾਨੂੰ MacGillivray Injury Law ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਫਰਮ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, MacGillivray Injury Law ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ MacGillivray Law ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MacGillivray Law ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. ਗਤੀ:ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਮਾਹਰ ਸਬੂਤ:ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।
  3. ਬਿਆਨ:ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ:ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  5. ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ:ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
  6. ਲੀਵਰੇਜ:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਕੇ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਐਡਜਸਟਰ ਬੀਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਨਰਮ ਧਮਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Request a free consultation - PUNJABI INDIA
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

ਪੀਅਰ ਪਛਾਣ

ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ Atlantic Canada ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ

MacGillivray law ਵਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34 ਵਕੀਲਾਂ, 26 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਅਤੇ 51 ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Request a free consultation - PUNJABI INDIA
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੀਸ ਜੇਤੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?

ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।

Request a
Free Consultation

MacGillivray Law is a personal injury law firm with offices in Nova Scotia, New Brunswick, and Newfoundland and Labrador. We serve clients all across Canada.

If you cannot travel to one of our offices, we will accommodate your circumstances and travel needs. We can provide a consultation by phone, Zoom, or FaceTime, or travel to meet you in your home when required.

If you would like to learn your legal options at no obligation, contact us today to set up a free consultation.

Request a free consultation
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.